Regulamin Ośrodka Wczasowego "Leśnik I i III"

 

 1. W Ośrodku przebywają i korzystają z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt na recepcji. Doba wczasowa rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia i trwa do godziny 1100 dnia następnego.

 2. Obejmujący domek letniskowy w użytkowanie, sprawdzają jego wyposażenie, przyjmując odpowiedzialność materialną za braki lub uszkodzenia z ich winy.

 3. Osobom niezameldowanym zabrania się przebywać w Ośrodku w godzinach 2000-600. Każde odwiedziny należy zgłaszać pracownikom recepcji.

 4. Pojazdy mogą się poruszać tylko po wytoczonych drogach, niedopuszczalne jest niszczenie roślinności leśnej, krzewów i kaleczenia drzew.

 5. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie OW obowiązuje w godzinach 2200-600.

 6. Zakaz wynoszenia z jadalni zastaw stołowych i sztućców.

 7. Zakaz używania grzejników elektrycznych oraz innych urządzeń elektrycznych „pochłaniających” znaczne ilości energii bez uprzedniego zgłoszenia i spisaniu licznika.

 8. Troska o niedopuszczenie do pożaru dyktuje konieczność bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

·    nie rozniecania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

·    używania kuchenek gazowych itp. dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych

·    nie pozostawianie niewygaszonych zapałek, papierosów oraz naczyń szklanych (np. butelek, słoików itp.)

·    odbiorniki energii elektrycznej i gazu (kuchenki, żelazka itp.) nie mogą pozostawać włączone bez dozoru.

 1. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 2. Ośrodek może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin.

 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

 4. Właściciel zwierząt zobowiązany jest do zgłoszenia i uiszczenia opłaty za zwierzę zgodnie z aktualnym cennikiem.

 5. Na terenie Ośrodka zabrania się trzymania zwierząt drapieżnych i jadowitych. Zwierzęta niebezpieczne dla zdrowia lub życia ludzkiego mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.

 6. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu skutkuje opuszczeniem Ośrodka, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.

 7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodka należy zgłaszać na recepcji.

 

Kierownik Ośrodka Wczasowego „Leśnik I i III”

Anna Sobolewska

Regulamin wypożyczania sprzętu wodnego w Ośrodku "Leśnik I i III"

 

 1. Wydanie sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 2. Osoba wypożyczająca musi mieć ukończone 16 lat.

 3. Sprzęt wodny musi powrócić na Ośrodek nie później niż na godzinę przed zachodem słońca.

 4. Usterki w wypożyczanym sprzęcie zgłaszać należy przed wypłynięciem, po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego.

 5. OBOWIĄZKOWO należy używać kamizelek asekuracyjnych (kapoków).

 6. Podczas pływania należy zachowywać się kulturalnie - zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków.

 7. Zabrania się cumowania na nadbrzeżach kamienistych, zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu przystani.

 8. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie przystani jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE - osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.

 9. Zwracany sprzęt nie może być zaśmiecony i uszkodzony.

 10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, koszty naprawy ponosi wypożyczający.

 

Kierownik Ośrodka Wczasowego "Leśnik I i III"
Anna sobolewska